Punta de Choros

27 декември 2009

На 2009г й оставаха 120ч съществуване. От календара падна поредния лист с дата 27 декември и към 10.30ч сутринта ме събуди звън от телефона.

Инсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu 16.04

14 януари 2017

нсталация на Microsoft шрифтове в Ubuntu се поражда от идеята браузърите в различните системи, да показват еднакво текстовото съдържанието на интернет страниците.

Ubuntu 16.04 инсталация на USB disk on Key

19 ноември 2016

Арсеналът ми от мобилни компютри съдържа Fujitsu Lifebook AH530. Това е бюджетна машина от 2011г на Intel Core i5-480M процесор и 4GB DDR3 RAM памет.

gparted

Paragon ExtFS for Windows

30 юли 2016

ExtFS for Windows е утилита на Paragon Software разработена през 2013г. Тя представлява решение, предоставящо пълен достъп на четене и на запис до раздели ...

msvcr100.dll is missing Windows 10

04 октомври 2016

Майк Патерсън от Plixer, компания по компютърната сигурност, публикува доклад , че Windows 10 изпраща данни в криптиран вид от вашата машина на всеки пет минути. Той е направил максимума, за да спре изтичането, но системата продължавала да изпраща информация.


Web-формата е входяща точка на вашето web-приложение. Там става взаимодействие между потребителите и вашия сайт. Те попълват полета и отправят информация. Наред с тях се нарежда и робота. В резултат предложения за ненужни неща, спам и т.н. Този процес у спамърите е автоматизиран. Те не ходят от сайт на сайт, да попълват форми на ръка , а създават скриптове, които вършат тази работа вместо тях. Противодействието от наша страна налага защита от автоматическо попълване.

Frank Borell - Wake Up In Paradise Dream Spirit Mix
Има много способи за бариера. Най-известен се явява CAPTCHA (абревиатура, означаваща автоматизиран тест за различаване на машина от човек). На практика това е картинка с размазан текст, който трябва да се различи и въведе в обособено поле.

Аз намирам CAPTCHA за непрактична. Идеята й е да отсява спам-бота, но същия успех тя постига сред доброжелателния потребител. Има CAPTCHA доведена до състояние на "разшифроване" и нещата се свеждат до гадаене, и проба-грешка. При неуспех, смятайте този потребител изгубен за каузата на вашия проект. По-важното е, че спамърите включиха в своята атака човешки ресурс - кликъри. За 1000 разпознати CAPTCHA те плащат по 1$. Индия и Китай са първенци в това отношение. Други спамъри пък предлагат безплатно порно, след като покажат същата CAPTCHA на порноманиаците. Изобретения, които занижават смисъла на CAPTCHA.

В този ред на мисли, реших да споделя начин за проста CAPTCHA, която се базира на математически израз. Колко прави 2 + 3. Правилен отговор и формата събмитната.

Алгоритъмът на подобна реализация е прост. Генериране на две числа в диапазон от 0 до 10. Съхраняване в сесионна-променлива резултата от техния сбор. При отправяне на данните от потребителя сравняване на резултатите - съхранения и потребителския. При съвпадение - имаме човек, иначе не издържана проверка и генерация на нови две числа с предложение за нова проба.

Очакваната критика е, че възможните комбинации от сбора на две числа в подобен диапазон е много малък. Висшата математика разглежда този въпрос в раздели комбинаторика и теория на вероятностите.

Да, малък е. Съгласете се, че предложението за смятане на двуцифрени числа затруднява потребителя, особено трицифрени и нагоре. Тогава позволете да насоча мислите в друга посока.

Потребителят винаги първоначално посещава страницата с HTML-форма, а после бива пренасочен към обработчика й, намиращ се на адрес различен от Web-формата. Общото в два случая е един и същи IP, и един и същи user agent (браузър). Роботите не спазват това правило. Те сканират страницата и се насочват към целевата страница указана в action="" на формата. Защо да не впрегнем тази особеност? Конкретно за нашата форма, Spambot е длъжен да ползва един и същи IP и агент ID при сканиране, и атака.

В скрито поле слагам хеш от IP адреса уловен при зареждане на Web-формата. Събмита на формата изпраща това значение, а на страницата на обработчика подлагам на сравнение. Друга идея е да се добави мним Input, който да бъде скрит от CSS (display:none;). Потребителят няма да вижда това поле, докато робота ще се опита да го запълни. Съдържанието му проверяваме с функция empty(). А още, да се зададе задължителен интервал от време. На човек му е нужно време да осмисли и запълни формата, преди да я изпрати, докато робота атакува веднага.

Това е Web-формата. Разполага с едно поле, в което потребителят посочва името си, текстово поле, в което да пише, още едно поле за въвеждане на пресмятането. Бутон изпрати и бутон изчисти.

Обратна връзка

1 + 1 =В крак с времето впрегнах новостите на HTML5. За да ги усетите, трябва да сте с браузър различен от IE.

Web-формата e изложена с учебна цел. Спартански вид, без стилове. Тя никъде не води и подписването й ще презарежда страницата на блога ми. Не се заигравайте с бутон "Юруш". Кой не е гледал екшън филма "Юруш на маслините", значи никога не е мечтал за двукасетъчен магнетофон.

Претендирам полетата да съдържат миниум два символа. Името ограничавам до 32 символа, а текста до 2048. Едва ли желаете, да получавате фермани и супер-дупер имена. При успех пращам данните на електронната си поща. Без JavaScript. Истинската проверка винаги на страна на сървъра извършвайте. JavaScript като помощно средство, като съветник и ни повече.

Код на формата
<?php
session_start();

 $a = rand(0,9);
 $b = rand(0,9);
 $_SESSION['res'] = $a + $b;
 $_SESSION['adrress'] = $_SERVER['PHP_SELF'];
 $_SESSION['agent'] = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
 $ip = md5($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>ProCapcha</title>
 
</head>
 <body>

 <form action="processor.php" method="POST">
 <fieldset><legend>Обратна връзка</legend>
 <p><label>Потребител <input type="text" name="name" size="17" placeholder="Вашето име"></label></p>
 <p><label>Коментар <textarea name="comment" rows="10" placeholder="Напишете коментар"></textarea></label></p>
 <p><?php echo $a. ' + ' .$b.' = ';?><input type="text" name="res" size="1" maxlength="2" placeholder="?" required></p>
 <p><input type="submit" name="submit" value="Юруш"> <input type="reset" value="Изчисти"></p>
 <input type="hidden" name="tracker" value="<?= $ip ?>">
 <?php
 echo $_SESSION['mes'];
 unset($_SESSION['mes']);
 ?>
 </fieldset>
 </form>
 
 </body>
</html>

Генерацията на две числа присвоявам на съответни променливи, а техния сбор на сесионна променлива $_SESSION['res'].

Елемент $_SERVER['PHP_SELF'] съдържа името на скрипта, отчитайки корневата директория на хоста, Като правило, това е част от друг фрагмент $_SERVER['SCRIPT_NAME']. Ползата от него, е че името на скрипта търпи произволна смяна при бъдещи манипулации. Не хардкодвам името на скрипта. Присвоявам го на поредна сесионна променлива.

С $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] засичам браузъра на госта. Идеята описана горе, а съдържанието на $_SERVER['REMOTE_ADDR'] хеширам, за да го предам на скритото поле на формата.

Следва Web-формата в стил HTML5, като в тялото й добавям място за извеждане на съобщения, който биват в последствие анихилирани.

Просто като боб!

Код на обработчика
<?php
session_start();
header ('Content-type:text/html;charset=utf-8');

if($_POST['track'] == md5($_SERVER['REMOTE_ADDR'])){

 if($_SESSION['agent'] == $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']){
 
 if((int)trim($_POST['res']) == $_SESSION['res']){
 
 $name = trim($_POST['name']);
 $comment = trim($_POST['comment']);
 
 if((mb_strlen($name, 'utf-8') > 2) && (mb_strlen($comment, 'utf-8') > 2)) {
  $name = mb_substr($name, 0, 32, 'utf-8');
  $comment = mb_substr($comment, 0, 2048, 'utf-8');
 }
 else {
 $_SESSION['mes'] = '<p>Моля, запълнете формата!</p>';
 header("Location: {$_SESSION['adrress']}");
 exit;
 }

 $to = 'profruit@abv.bg';//вашия e-mail адрес
 $subject = 'Коментар от сайта';// заглавие на писмото
 $body = $comment;//тяло
 $headers = 'From:'.$name.' <you@example.com>' . "\n";
 $headers .= 'Content-type:text/plain; Charset=utf-8';
 
 if(mail($to, $subject, $body, $headers)){
  $_SESSION['mes'] = '<p>Писмото изпратено!</p>';
  header("Location: {$_SESSION['adrress']}");
  exit;
 }
 else{
  $_SESSION['mes'] = '<p>Моля, опитайте пак по-късно!</p>';
  header("Location: {$_SESSION['adrress']}");
  exit;
 }
 }
 else{
  $_SESSION['mes'] = '<p>Въведен грешен отговор!</p>';
  header("Location: {$_SESSION['adrress']}");
  exit;
 }
 }
 else{
  exit('Huston, You have a problem!');
 }
}
else if(!empty($_SESSION['adrress'])){
 header("Location: {$_SESSION['adrress']}");
 exit;
 }
else{
 exit('Huston, You have a problem!');
 }

Потребителят попълва формата и натиска юруш, а това стартира анализа. Първата проверка сравнява IP-тата. При разногласие, плюем съобщение "Huston, You have a problem!".

Има маргинали, които гледат изходния код и подобно на роботите се обръщат към адреса на обработчика. Ако има сесия го пренасочваме обратно към формата. Ако няма сесия и него плюем с "Huston, You have a problem!".

Втората проверка сравнява версията браузъри. Няма равно, пак плюем "Huston, You have a problem!".

Ако до тук е издържано, сравняваме какво получаваме от пресмятането. При неуспех пренасочваме към формата. Всичко започва отначало, като старите променливи се презаписват от само себе си. При успех обработваме информацията. Режем празни символи и сравняваме дължини. Обработката присвояваме на променливи, които предаваме като параметър на функция mail(). Подготовка за писмо един вид. При неуспех с дължините връщаме на изходна позиция.

Функция mail() в моята система Ubuntu 10.04 се обслужва от пощенски трансферен агент Exim4. Той предава на smpt сървър на Google, а от там на посочен от мен електронен адрес. Неща описани в тази тема. Удобно и практично.

При успех/неуспех вадим съобщения и връщаме обратно към формата.

Резултатът няма да влиза в база данни и това обезсмисля функции: addslashes(), mysql_real_escape_string(). Под въпрос е функция htmlspecialchars(). Сървърите обработват спецсимволи, с цел да не допуснат тъпи шеги с писма, съдържащи JS-код. Тук най-вече според случая.

неуспешен опит

успешен опит

На печелившите честито. На мен браво!

до нови срещи   ^.^

19.11.2011 profruit 

0 Response to "Captcha за Web-форма"

Публикуване на коментар

Този блог е реинкарнация на първите ми опити за споделяне в нета. На времето започнах с къси разкази на преживяното. После се обезсмисли и превърнах блога си в системно радио. Пиша единствено неща, които карат душата ми да живее: Ubuntu, WEB, Photoshop, Фотография, Споделено и т.н. Това е моето системно радио, разбирате ли? Моята вълна и вие сте на нея сега.

Архив на блога